ویدئوها

auction-4
سود بیشتر توسط ربات های صرافی کوکوین
auction-4
مدیریت حرفه ای سبد سرمایه گذاری
auction-4
برای موفقیت در بازارهای مالی آدم نباش! ربات باش...
auction-4
تله یادگیری چالش بزرگ در بازارهای مالی
auction-4
زبان برنامه نویسی برای ساخت ربات معامله گر